LYNYER LONDON
model Diyetisyen Tansu Akyurt
photography Alisa Volchenko
producer Ekaterina Gushchina