AVANT Adriana
photo, art direction @smotri.alisa
models @nastya.shchegol, @erendemircanh